Професия „Данъчен и митнически посредник“, код 344020,  специалност „Митническо и данъчно обслужване“, код 3440202, втора степен на професионална квалификация

Обучението по специалността подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на данъчното и митническото законодателство, които да осъществяват дейности като: митнически надзор и контрол върху стоки и превозни средства, данъчен контрол върху стопанската дейност на данъчните субекти, изчисляване и събиране на митнически сборове и държавни вземания, участие в оформянето на митническата и данъчната документация, изготвяне на протоколи, извлечения и други документи, на различни форми и отчети.

Професионална реализация

Завършилите специалността намират професионална реализация в областта на публичния сектор, Агенция “Митници”, НАП, НОИ и във всички останали области на държавния и частния сектор на икономиката. Овладяват умения за работа в екип, гъвкаво и адекватно действие при вземане на самостоятелни управленски решения, успешни бизнес комуникации.

Професия „Данъчен и митнически посредник“, код 344020,  специалност „Митническа и данъчна администрация“, код 3440201, трета степен на професионална квалификация

Данъчният и митнически администратор приема, обработва и съхранява митнически и данъчни документи, извършва подготовка и проверка на документи за данъчна регистрация, начислява и събира митни сборове, събира и отчита данъчните вземания, лихви и глоби, наложени от данъчната администрация. Данъчният и митнически администратор събира, обработва, съхранява и предоставя информация относно митническата и данъчната дейност на търговски предприятия.

Професионална реализация

Придобилите професионална квалификация по специалността „Митническа и данъчна администрация“, могат да изпълняват функциите свързани с контрол, управление и отчитане, присъщи за отговорностите на митническата и данъчна администрации.

Организация на учебния процес

Тя е съобразена с възможностите за обучаемите.
Предвид дневната ангажираност на курсистите най-подходяща форма е комбинираната – вечерно със  съботно-неделно обучение.

Продължителността на обучението е 5 мес. за ІІ кв. степен и 7 мес. за ІІІ кв. степен.

Цялата учебна документация и учебни помагала се предлагат в On line обучение. По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с преподавателите от ЦПО „Иком интелект – Хасково“.

Обучението приключва с държавен изпит, който се провежда в две части: по теория (писмен) и по практика.

През месец март 2023 година стартира обучение по професия "Оперативен счетоводител".  обучението ще бъде в рамките на 200 учебни часа.

Завършилите обучението ще получат докимент на МНО. За повече информация се обадете на телефон 0889879080.