Курсове по счетоводство


КУРС ПО СЧЕТОВОДСТВО – СЪБОТНО-НЕДЕЛЕН

Вие сте икономист , но сте запознат само с теорията на счетоводството,  Вие сте  с диплома за счетоводител , но  не сте практикували и искате да си припомните някои знания и да научите нови,  Вие сте студент и Ви предстои изпит по счетоводство, Вие искате да водите счетоводството на Вашата фирма, която ръководите успешно – този курс е за Вас!

Какво ще Ви предложи това обучение:

I. Модул  – същност и особености на счетоводната отчетност, обекти на счетоводно отчитане, активи и пасиви, видове стопански операции, откриване, водене и закриване на сметки, оборотна ведомост, мемориален ордер;
II. Модул  – способи на счетоводно отчитане, отчитане на собствения капитал, отчитане на дълготрайни материални активи, отчитане на получени и дадени под наем материални дълготрайни активи, отчитане на материалите,отчитане на доставчици и клиенти ,отчитане на разплащателни сметки, отчитане на ДДС и продукцията и стоките, отчитане на амортизациите, брака и ликвидацията, отчитане на приходите и разходите и др.
III.  Модул – СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИРМА – основни моменти при приключването и разглеждане на документите свързани със съставянето на годишния финансов отчет – отчет за приходи и разходи, баланс, отчет за паричния поток , отчет за собствения капитал и приложения. Разглеждане на годишния финансов отчет с реална фирма за по добро разбиране на предадения материал.
IV.  Модул – Решаване на практическа задача и изготвяне на дневници и справка декларация по ДДС за НАП.

V. Модул – компютърно счетоводство – работа със счетоводен софтуер и с електронни таблици за изготвяне на финансови документи.

Форма на обучение:
Индивидуална, групова, дистанционна
Занятията се провеждат събота и неделя при предварително уточнен график.
Срок на обучението: 60 уч.ч.
Цена: *при индивидуално обучение – цената се формира от броя часове, *група до 4-5 човека – 300 лв., *по-големи групи – 10 човека – 190 лв.
След завършване на обучението се издава Удостоверение на МОН за  част от професията „Оперативен счетоводител“.
Място на провеждане: Център за професионално обучение „Иком Интелект – Хасково“ и лицензирана база за практическите занятия.

През месец март 2023 година стартира обучение по професия "Оперативен счетоводител".  обучението ще бъде в рамките на 200 учебни часа.

Завършилите обучението ще получат докимент на МНО. За повече информация се обадете на телефон 0889879080.