Организация на обучението

   Тя е съобразена с възможностите за обучаемите.
Предвид дневната ангажираност на курсистите най-подходяща форма е комбинираната – вечерно със  съботно-неделно обучение.Продължителността на обучението е 8 месеца.

Цялата учебна документация и учебни помагала се предлагат в електронно обучение. По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с нашите преподаватели от ЦПО „Иком интелект – Хасково“.

Обучението приключва с държавен изпит, който се провежда в две части: по теория (писмен) и по практика – защита на проект. Придобивате професия “Операторативен счетоводител”, специалност “Оперативно счетоводство” – ІІІ квалификационна степен.

Професия „Оперативен счетоводител“, код 344030, специалност „Оперативно счетоводство“, трета степен на професионална квалификация

 Професията оперативен счетоводител намира реализация във всички области на обществения живот, в които се осъществяват стопански дейности. В зависимост от отрасъла и големината на организацията оперативният счетоводител може да извършва счетоводна обработка изцяло или само на част от общата финансова дейност. Оперативният счетоводител  ползва офис техника и специализиран счетоводен софтуер.

Главни функции и задачи:

  • съставя първични счетоводни документи;
  • класифицира и сортира, подрежда и архивира отчетната информация в установените срокове;
  • извършва анализ на синтетичните сметки и аналитичните партиди по тях, ежемесечно приключва разчети по ЗДДС;
  • съставя разчетно-платежни ведомости за възнаграждения на персонала, като представя справки и отчети за тях;
  • получава, събира и обработва статистическа, финансова и друга отчетна информация, свързана с дейността на предприятието като следи за своевременното й създаване и придвижване;
  • извършва контролни проверки на материалноотговорни лица и др.

През месец март 2023 година стартира обучение по професия "Оперативен счетоводител".  обучението ще бъде в рамките на 200 учебни часа.

Завършилите обучението ще получат докимент на МНО. За повече информация се обадете на телефон 0889879080.