Професионална реализация:

Придобилите професионална квалификация по специалността “Програмно осигуряване”, могат да намерят реализация като приложни специалисти в областта на:

 • информатиката
 • техническото осигуряване на компютърни системи
 • програмно осигуряване на компютърни системи
 • уеб програмирането

Професия „Програмист“, код 481010, специалност „Програмно осигуряване“, II  степен на професионална квалификация

Обучението включва  модули, от които ключовите за формиране на професионалните компетенции са:

 • Електроника и градивни елементи
 • Основи на програмирането
 • Обектно ориентирано програмиране
 • Бази данни
 • Приложно програмиране
 • Интернет програмиране
 • Компютърни врежи
 • Компютърна графика и дизайн
 • Приложни програмни продукти

Останалите модули, задължителни за придобиване на професионална квалификация са:

 • Въведение в компютърните системи
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Езиково обучение
Организация на обучението

Тя е съобразена с възможностите за обучаемите.
Предвид дневната ангажираност на курсистите най-подходяща форма е комбинираната – вечерно със  съботно-неделно обучение.
Продължителността на обучението е минимум 7 месеца.

Цялата учебна документация и учебни помагала се предлагат в електронно обучение. По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с нашите преподаватели от ЦПО“Иком интелект – Хасково“.

Обучението приключва с държавен изпит, който се провежда в две части: по теория (писмен) и по практика – практическа задача. Придобивате професия “Програмист”, специалност “Програмно осигуряване” – ІІ квалификационна степен.

През месец март 2023 година стартира обучение по професия "Оперативен счетоводител".  обучението ще бъде в рамките на 200 учебни часа.

Завършилите обучението ще получат докимент на МНО. За повече информация се обадете на телефон 0889879080.