Организация на обучението

Тя е съобразена с възможностите за обучаемите.
Предвид дневната ангажираност на курсистите най-подходяща форма е комбинираната – вечерно със  съботно-неделно обучение.

Продължителността на обучението е  до 5 месеца.

Цялата учебна документация и учебни помагала се предлагат в електронно обучение. По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с преподавателите от ЦПО „Иком интелект – Хасково“.

Обучението приключва с държавен изпит, който се провежда в две части: по теория (писмен) и по практика – практическа задача

Професия „Социален асистент“, код 762040: 

  1. Специалност „Подпомагане на деца“, код 7620401, ІІ (втора) степен на професионална квалификация
  2. Специалност „Подпомагане на възрастни“, код 7620402, ІІ (втора) степен на професионална квалификация

Специалността „Подпомагане на деца“ включва  подготовка по комплексна социална подкрепа за личностното развитие на децата с цел тяхното участие в образователния процес; социално включване на децата и семействата им чрез участия в културни, спортни, туристически и други дейности; придружаване на децата по време на занятия в образователно – възпитателната институция; партньорство и посредничество с родители, учители, специалисти в други области; организиране на свободното време през летните месеци, дейности за развитие на творчески способности и таланти.

Специалността „Подпомагане на възрастни“  включва подготовка за грижи на възрастни хора, които живеят сами, за тежко болни хора или хора с увреждания, работейки в домашна обстановка. Неговите задължения са свързани с: организиране на грижата и ежедневните дейности, осигурявайки нужните санитарни и домашни условия;  грижа за здравето и сигурността на клиента, предложения във връзка с намаляване и/или премахване (ако е възможно) на рисковете в домовете; в случай на спешност – информиране на лицето за контакт и на личния лекар на човека, за когото се грижи;  организиране и подкрепа при различни дейности, провеждани в дома и извън него, забавления, комуникация и поддържане на социални контакти;  помощ при подготовката на нужните документи за явяване пред ТЕЛК и РЕЛК и при настаняване и/или изписване от болница; полагане на грижи след хоспитализация, рехабилитация и др.  това да взима предвид конфиденциалността на факти и обстоятелства, които е научил по време на работния процес, с изключение на случаи, в които има риск за здравето на възрастния човек.

През месец март 2023 година стартира обучение по професия "Оперативен счетоводител".  обучението ще бъде в рамките на 200 учебни часа.

Завършилите обучението ще получат докимент на МНО. За повече информация се обадете на телефон 0889879080.