Сътрудник в малък и среден бизнес

код 345050, втора степен на професионална квалификация

Сътрудникът притежава опит в практическата реализация на технически и стопански решения, в работата с нормативни актове, в прилагането на методи на събиране ,обработване и анализ на разнородна информация, в подготовка и сключване на сделки. Изпълнява задачи, свързани с финансите, търговията, администрацията, снабдяването със суровини и материали.

Сътрудникът в малък и среден бизнес работи в офис и ползва офис техника (компютър, принтер, скенер, телефон, факс, калкулатор и др.)

Организация на учебния процес

Тя е съобразена с възможностите за обучаемите.
Предвид дневната ангажираност на курсистите най-подходяща форма е комбинираната – вечерно със  съботно-неделно обучение.

Продължителността на обучението е 5 месеца.

 Цялата учебна документация и учебни помагала се предлагат в електронно обучение. По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с преподавателите от ЦПО „Иком интелект – Хасково“.

Обучението приключва с държавен изпит, който се провежда в две части: по теория (писмен) и по практика – защита на проект. Професионално направление: Код 345, Администрация и управление

Професия: Код 345050, Сътрудник в малък и среден бизнес Специалност: Код 3450501, Малък и среден бизнес

Главни функции и задачи:
  • организацията и координирането на движението на материалните ресурси – снабдяване със суровини и материали, осигуряване поддръжката и ремонта на съоръженията, снабдяване с офис консумативи
  • проучване на пазара, подготовка на рекламни материали, рекламиране и подбор на канали за дистрибуция на фирмената продукция
  • експедиране на готовата продукция до клиентите
  • сътрудникът изпълнява важната функция за своевременното придвижване на информация от и към ръководството относно материалните и човешки ресурси. В тази връзка обработва информация и подготвя текущи, периодични и специални отчети.
  • познава и ползва нормативни актове, счетоводни формуляри, съставя и борави с фирмена документация .
  • осъществява връзките на бизнеса с обществеността и клиентите, поддържа бизнес комуникациите на български и чужд език.
Професионална реализация

Придобилите професионална квалификация по професията „Сътрудник в малък и среден бизнес“ – втора степен на професионална квалификация могат да се реализират в широк кръг от длъжности във финансово-кредитни учреждения, като персонал, водещ счетоводна и друга документация, статистически и финансови документи, контрольори, магазинери, спедиционни посредници и др. Последващото надграждане на професоналната квалификация е възможно в редица други специалности.

През месец март 2023 година стартира обучение по професия "Оперативен счетоводител".  обучението ще бъде в рамките на 200 учебни часа.

Завършилите обучението ще получат докимент на МНО. За повече информация се обадете на телефон 0889879080.