Организация на учебния процес

Тя е съобразена с възможностите за обучаемите.
Предвид дневната ангажираност на курсистите най-подходяща форма е комбинираната – вечерно със  съботно-неделно обучение.

Продължителността на обучението е 5  – 7 месеца, в зависимост от специалността.

Цялата учебна документация и учебни помагала се предлагат в електронно обучение. По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с преподавателите от ЦПО „Иком интелект – Хасково“.

Обучението приключва с държавен изпит, който се провежда в две части: по теория (писмен) и по практика – практическа задача или защита на проект.

  1. Професия „Фермер“ код 621060, специалност „Земеделец“, ІІ (втора) степен на професионална квалификация
  2.  Професия „Фермер“ код 621060, специалност „Производител на селскостопанска продукция“, ІІІ (трета) степен на професионална квалификация

Селското стопанство се подчинява на принципите и законите на пазарната икономика. Обект на земеделското производство са зелените растения. В резултат на това производство се получават разнообразни растителни продукти, които се използват за храна на хората, за фураж на домашните животни и за суровини на леката и хранителна промишленост. Изисква се да се избира: какво да се произвежда, как да се произвежда, как да се разпределя произведеното. Обучаемите изучават почвознание, анатомия и физиология, растениевъдство, животновъдство, трактори и автомобили, селскостопанска техника и др. в зависимост от специалността.

Основна задача в обучението по професия ФЕРМЕР е кадрите да придобият умения за:

  • Работа със земеделска техника
  • Внедряване на модерните технологии в растениевъдството и животновъдството
  • Реализиране на продукцията чрез прилагане на маркетингови средства и техники
  • Организиране и управление на ферми

През месец март 2023 година стартира обучение по професия "Оперативен счетоводител".  обучението ще бъде в рамките на 200 учебни часа.

Завършилите обучението ще получат докимент на МНО. За повече информация се обадете на телефон 0889879080.